چقدر سریع تابستان آمد و ترم اول با امتحاناتش به پایان رسید. بعد از سال ها رشته ای مورد علاقه را دنبال می کنم. کار و تماشای فیلم و فرصت های اندک برای مطالعه . و باز هم کمک های جان برای جمع آوری مطالب و تحقیق ها .