من هم تجدید و شاید بگویم از طرف کسی که دوستش داشتم بی انصافانه تجدید و حتی بگویم مردود شدم ...