ماهی که خیلی سخت گذشت. خیلی سخت . می شود بعد ها بیشتر از حوادث این ماه نوشت.