روزهای عجیبی را گذراندم . اتفاق های عجیبی که برایم تازگی داشت . از مهاجرت ودستگیری و دیپورت شدن تا از هم پاشیدن زندگی . فراز و نشیب عجیبی بود و هست و همچنان ادامه دارد.