سال تحویل را در راه شیراز بودیم . و چه خاطره سازی فوق العاده ای شد . بعد از بیست و اندی سال فرصتی پیش آمد تا کمی بهتر و بیشتر این شهر را ببینم و از عطر بهارنارنج اش مست شوم .