در این ماه پایان سال با دوست هنرمندی آشنا شدم که روزهای سخت تنهایی را برایم رنگ شادی زد و معنی دوباره به زندگی ام بخشید .

  فهمیدم در کنارش می توانم خیلی چیزها یاد بگیرم !

  ممنونم جان !